jueves, 7 de agosto de 2014

El futur de les Tecnologies / El futuro de las TecnologíasCatalà  / Castellano

EL FUTUR DE LES TECNOLOGIES

Fins no fa gaire parlar de Tecnologies a l’ensenyament secundari era sinònim de dibuix tècnic, materials, electricitat i electrònica, màquines i mecanismes, informàtica, etc. Darrerament l’evolució que han sofert altres camps com la tecnologia de control, la programació, la robòtica, el món de les aplicacions per a dispositius mòbils i el disseny i la impressió en 3D, han fet que nous continguts siguin assequibles per als alumnes de l’ESO.

Aquest camps són molt més atractius pels adolescents i, fins i tot, per la quitxalla, alhora que permet treballar procediments força interessants d’una manera molt amena i creativa: programació i planificació, aprenentatge intuïtiu, creació, invenció, desenvolupament de projectes, etc.

Potenciar aquests camps a l’ensenyament és fonamental per ajudar a donar resposta a un dèficit que sempre ha tingut la nostra societat: estudiants de graus universitaris i cicles formatius de caire tècnic. També cal dir que, segons l’experiència de molts professionals innovadors que ja portem temps treballant en aquests àmbits, és una bona eina per rescatar aquells alumnes que no troben el seu lloc en el nostre sistema educatiu.  Estaran les administracions a l’alçada?

La resposta ja ens va arribar i ho torna a fer en forma de reformes educatives i no queda més remei que ser pessimista. Des de la primera, les Tecnologies han anat perdent interès per als responsables d’educació. L’única cosa que els hi desperta interès són aspectes que els hi donin rèdit polític com, per exemple, augmentar hores en algunes matèries determinades o dotar als alumnes amb ordinadors, fet que va arribar a ser gairebé una obsessió i que educativament era força qüestionable. També cal ser autocrítics i esmentar que alguns professionals, bé per comoditat, per manca d’interès o per falta de formació, han donat una imatge de les Tecnologies molt desafortunada.

No vull acabar sense tornar a destacar les possibilitats que aquests nous camps ens ofereixen i que han inspirat el lema d’aquest espai: Imagina i crea amb les Tecnologies. Aquest bloc neix amb la intenció d’ orientar i  de compartir un espai per a tothom que tingui inquietuds ens aquests àmbits de les Tecnologies.


EL FUTUR0 DE LAS TECNOLOGÍAS

Hasta hace poco, hablar de las Tecnologías en la enseñanza secundaria era sinónimo de dibujo técnico, materiales, electricidad y electrónica, máquinas y mecanismos, informática, etc. Últimamente la evolución que vive campos como la tecnología de control, la programación, la robótica, el mundo de las aplicaciones para dispositivos móviles y la impresión en 3D, ha favorecido que nuevos contenidos sean asequibles para los alumnos de la ESO.

Estos ámbitos son mucho más atractivos para los adolescentes, e incluso para niños, al mismo tiempo que permiten trabajar procedimientos muy interesantes de una manera divertida y creativa: programación y planificación, aprendizaje intuitivo, creación, invención, desarrollo de proyectos, etc.

Potenciar estos campos en la enseñanza es fundamental para dar respuesta a un déficit que siempre ha tenido nuestra sociedad: estudiantes de grados universitarios y/o ciclos formativos técnicos. Comentar también, que teniendo en cuenta la experiencia de muchos profesionales innovadores que ya llevan tiempo trabajando en estos ámbitos, se pueden considerar una buena herramienta para rescatar a aquellos alumnos que no encuentran su sitio en nuestro sistema educativo. ¿Estarán las administraciones a la altura?

La respuesta ya nos llegó y lo vuelve a hacer en forma de reformas educativas y desgraciadamente hay que ser pesimista. Desde la primera reforma, las Tecnologías han ido perdiendo interés para los responsables en educación. Parece que su único que les importa es potenciar aquello que les den rentabilidad política, como por ejemplo, aumentar las horas de algunas materias determinadas o dotar a los alumnos de ordenadores; esto último llegó a convertirse casi en una obsesión, por otra parte bastante cuestionable. Pero también hay que ser autocríticos y señalar que algunos profesionales, bien por comodidad, por falta de interés o de formación, han dado una imagen de las Tecnologías muy desafortunada.

No querría acabar sin volver a destacar las posibilidades que estos nuevos campos técnicos nos ofrecen y que han inspirado el lema de este espacio: Imagina y crea con las Tecnologías. Este bloc nace con la intención de orientar y de compartir un espacio para todos aquellos que tengan inquietudes por las Tecnologías.