ArduinoPLACA ARDUINO

Català / Castellàno


 
Arduino és una placa de control programable basada en un microcontrolador de codi obert. Per a programar-la es fan servir programes que permeten editar el llenguatge de programació Java com el Processing o Arduino.

Per utilitzar-la s’han li han d’anar connectant diferents elements com sensors d’entrada (LDR, Finals de cursa, NTC, etc..) Depenen de per a que es faci servir són  necessaris també  mòduls d’expansió.

És una placa adequada per alumnes  a partir de 4t d’ ESO ja que la complexitat per a fer les connexions i la manera de programar-la fan complicat el seu ús per a  nivells inferiors.

Per a realitzar pràctiques de programació amb ella és convenient seguir les activitats agrupades en quatre blocs que es trobar en Català, Castellà i Anglès i qe es poden trobar al següent enllaç:

 

·       El primer bloc és una introducció a la programació. Per poder fer les activitats d’aquest bloc no es necessita la placa però si s’ha de tenir instal·lat a l’ordinador el programa  “Processing”.
·         Al bloc 2 es treballa amb entrades i sortides digitals. Per a dur a terme les activitats que es proposen es necessita la placa a més dels elements que van connectats a ella, així com el programa“Arduino” instal·lat a l’ordinador
·      El tercer bloc es centra en els senyals analògics de comunicació amb l’ordinador per a captar i transmetre dades.
·         El darrer bloc té com a elements principals els servomotors per a poder aplicar la placa a la robòtica.

Com ja s’ha dit abans, per a fer les activitats amb la Placa Arduino s’ han de tenir instal·lats a l’ordinador els programens “Processing” i “Arduino” que es poden descarregar des de:

- Processing versió 2.2.1

- Arduino versió 1.0.5

Para descarregar el Processing s’ ha indicar prèviament el sistema operatiu o els  bits de l’ordinador. Esbrinar els bits de l’ordinador pot ser una mica complicat i segons el sistema OPERATICO es localitzen d’una forma o altra (normalment es fa a través de propietats de MI PC).

De les diferents opcions per a descarregar l’ Arduino, la més adequada és mitjançant el fitxer autoexecutable; no amb el fitxer comprimit ja que l’autoexecutable instal·la directament els drivers de la placa. També s’han de  descarregar i instal·lar llibreries en el programa per a realitzar adequadament les activitats seguint aquests passos.

Com descarregar llibreries.???


Tot seguit teniu una sèrie de vídeos sobre els conceptes del diferents blocs de les activitats.


Arduino es una placa de control programable basada en un microcontrolador de código abierto. Para programarla se utilizan programas que permiten editar el lenguaje de programación Java como el Processing o Arduino.

Para utilizarla se han de ir conectando a ella diferentes elementos como sensores de entrada (LDR, Finales de carrera, NTC, etc.) o actuadores de salida (motores, diodos, servomotores, etc.). En función para que se utilice también será necesario módulos de expansión.

Es una placa adecuada a partir de 4º de ESO ya que la complejidad para realizar las conexiones y la forma de programarla hacen difícil su uso en niveles inferiores.

Para realizar prácticas de programación con ella es conveniente seguir las actividades agrupadas en cuatro bloques que estan en Castellano, Catalán e Inglés y que se pueden encontrar en el siguiente enlace:

·     El primer bloque es una introducción a la programación. Para realizar las actividades de este bloque no es necesario tener la placa pero si se ha de tener instalado en el ordenador el programa “Processing”.
·        En el bloque 2 se trabaja con entradas y salidas digitales. Para realizar las actividades que se propone se necesita la placa además de los elementos que van conectada a ella y el programa “Arduino” instalado en el ordenador.
·       El tercer bloque se centra en las señales analógicas la comunicación con el ordenador para captar y transmitir datos.
·        El último bloque tiene como elementos principales los servomotores para así, poder aplicar la placa a la robótica.

Como se ha dicho anteriormente, para realizar las actividades con la Placa Arduino se ha de tener instalado en el ordenador los programas “Processing” y “Arduino” que se pueden descargar desde:

- Processing versión 2.2.1

- Arduino versión 1.0.5

Para descargar el Processing se ha indicar previamente el sistema operativo o los bits del ordenador. Averiguar los bits del ordenador puede ser un poco complicado y dependiendo del sistema operático se localiza de una manera u otra (normalmente es a través de propiedades de Mi PC).

De las diferentes opciones para descargar el Arduino, la más adecuada es mediante el fichero autoejecutable; no con el fichero comprimido ya que el autoejecutable instala directamente los drivers de la placa. También se han de descargar e instalar librerías en el programa para realizar adecuadamente las activitades siguiendo los siguientes pasos.

Como descargar librerías.???

No hay comentarios:

Publicar un comentario