Impressió 3D


Català / Castellano
Dissenyar i imprimir en 3D

Encara que queda molt per avançar, la impressió en 3D ha evolucionat de tal forma que, fins i tot, s’ha fet assequible per a us domèstic. Malgrat tot, cal tenir una certa formació programes de disseny i per utilitzar la impressora.

Existeixen diversos models d’impressores que es poden trobar a partir de 500 €. De les diferents possibilitats per dissenyar i imprimir en 3D, la que aquí s’exposa està basada en l’ús de la impressora dissenyada per la fundació CIM de la UPC i  en els softwares “SketchUP” i “Cura”.

Tot seguit s’expliquen els passos que cal seguir per a dissenyar i imprimir un clauer:

1r Pas. Dissenyar el clauer.

Per a realitzar el disseny cal utilitzar un programa de dibuix en 3D com el “SolidWorks” o el “SketchUp”. En el nostre cas s’utilitzarà el segon ja que  és molt simple d’utilitzar i existeix una versió lliure adequada per a l’àmbit educatiu. Si et descarregues el següent PDF sabràs com dibuixar el clauer i com exportar-lo a format STL per que pugui ser imprès. 

https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vS21mMDVWMUM5MUk/view?usp=sharing


2n Pas. Exportar el clauer a format STL

Per poder imprimir el clauer s’ha obrir a un altre programa adequat a la impressora. Així cal exportar el disseny fet amb “SketchUp” a format “STL”. Cal llavors fer una ampliació del “SketchUp” i instal·lar un plugin descarregant-lo i desprès instal·lant-lo. Si et descarregues el plugin i les instruccions en PDF sabràs la manera de fer-ho.

                                Plugin SketchUp             Instrucions instal·lació Plugin


3r Pas. Exportar el fitxer a format “GCode”.

Hi ha programes com el “Cura” que divideixen en capes els dissenys fets en 3D perquè la impressora els pugui anar imprimint capa a capa. A més, aquest programes regulen paràmetres de la impressió com la densitat d’impressió, la temperatura de fusió, etc. Els següent PDF mostra els passos que cal seguir per descarregar el programa, obrir el disseny en format “STL”, i desar-lo en format “GCode” que és el que reconeix la impressora.


4t Pas. Imprimir el clauer.

Es pot imprimir el fitxer directament des de l’ordinador o des d’una memòria externa i, fins i tot, es poden imprimir varis models alhora. Els models han d’estar en format  “GCode” i, evidentment, cal conèixer un funcionament de la impressora en 3D.Diseñar e imprimir en 3D

Aunque aún queda mucho por avanzar, la impresión en 3D ha evolucionado de tal manera que incluso se ha hecho asequible para uso doméstico. No obstante hay que tener una cierta formación para utilizar programas de diseño y para utilizar la impresora.

Existen múltiples modelos de impresoras que se pueden encontrar a partir de 500 €. De las diferentes posibilidades para diseñar e imprimir en 3D, la que aquí se expone está basada en el uso de la impresora diseñada por la fundación CIM de la UPC i en los software “SkecthUp” y “Cura”.

A continuación se explican los pasos que hay que seguir para diseñar e imprimir un llavero.

1r Paso. Diseñar el llavero.

Para realizar el diseño se ha de utilizar un programa de diseño en 3D como el “SolidWorks” o el “SketchUp”.  En nuestro caso se utilizará el segundo ya que es de uso muy sencillo y existe una versión libre adecuada para ámbito educativo. Si descargas el siguiente PDF sabrás como dibujar el llavero y como exportarlo a formato STL para poder ser imprimido.

https://drive.google.com/file/d/0B6pC-Wv0642vQ0E3eE1rRjQwQmc/view?usp=sharing


2º Paso. Exportar el llavero a formato STL.

Como ya se ha comentado, para poder imprimir hay que exportar previamente el diseño a formato “STL”. Así es necesario hacer una ampliación del SketchUp: se ha de instalar un plugin descargándolo y después instalándolo. Si descargas el plugin y las instrucciones en PDF  sabrás como hacerlo.

                                Plugin SketchUp             Instruciones instalación Plugin

3r Paso. Exportar el fichero a formato GCode.

Hay programas como el “Cura” que dividen en capas los diseños hechos en 3D para que la impresora pueda ir imprimiendo capa a capa. Además, estos programas  regulan otras características como la densidad de impresión, la temperatura de fusión etc. El siguiente PDF muestra los pasos que se han de seguir para descargar el programa, abrir el diseño del llavero en STL, i grabarlo en formato GCode que es el que utiliza la impresora.


4º Paso. Imprimir el llavero.

Se puede imprimir el diseño directamente desde el ordenador o de una memoria externa e incluso imprimir varios modelos a la vez. Los modelos se han de estar en formato GCode y, evidentemente,  es necesario conocer el funcionamiento de la impresora 3D.
No hay comentarios:

Publicar un comentario